I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

Adat

Megtekinthető dokumentumok

Megörzés

Utolsó frissítés időpontja

1

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Az intézet adatai

Az előző állapot törlendő

2016.06.30.

2

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Organogram

Az előző állapot törlendő

2017.10.19.

3

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Az előző állapot törlendő

2017.10.19.

4

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Betegellátás: Beteg előjegyzés - beteg fogadás

  • Nagyházi Szilvia +32 561 000 - 2174
  • Alapi Zoltánné +32 561 000 – 1047

Főigazgatói titkárság: Ügyfélkapcsolati vezető

  • Petre Zsuzsanna 

+32 561 000 – 2150, fax:+32 460 404

Hétfő-Csütörtök: 7:30-15:30

Péntek: 7:30-13:00

Az előző állapot törlendő

2018.01.18.

5

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

nem releváns

nem releváns

nem releváns

6

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

nem releváns

nem releváns

nem releváns

7

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

nem releváns

nem releváns

8

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Pásztói Kórházért Közalapítvány

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2016.06.30.

9

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

nem releváns

nem releváns

nem releváns

10

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

nem releváns

nem releváns

nem releváns

11

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2017.10.19.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

Adat

Megtekinthető dokumentumok

Megörzés

Utolsó frissítés időpontja

1

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint, a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Archív:

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2017.06.20.

2

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

nem releváns

nem releváns

nem releváns

3

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

nem releváns

nem releváns

nem releváns

4

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem releváns

nem releváns

nem releváns

5

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Archív: 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2017.10.19.

6

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Archív:

 

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2018.01.18.

7

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

nem releváns

nem releváns

nem releváns

8

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 

nem releváns

nem releváns

nem releváns

9

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

nem releváns

nem releváns

nem releváns

10

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Legalább 1 évig archívumban tartásával

2017.10.13.

11

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

nem releváns

nem releváns

nem releváns

12

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Külső ellenőrzések

Archív:

Külső ellenőrzések

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2017.09.25.

13

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Archív: 

Az előző állapot törlendő

2017.06.20.

14

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Orvosszakmai statisztikai adatok:

  • Tüdőbeteg gondozó statisztikai adatok
  • Onkológiai jelentés
  • Mozgásszervi rehabilitációs statisztikai adatok

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2016.09.07.

15

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Archív: 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2017.06.20.

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

nem releváns

nem releváns

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

nem releváns

nem releváns

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

nem releváns

nem releváns

nem releváns

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

nem releváns

nem releváns

nem releváns

20.

a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

nem releváns

nem releváns

nem releváns

21.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

nem releváns

nem releváns

nem releváns

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

nem releváns

nem releváns

nem releváns

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

nem releváns

nem releváns

nem releváns

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

nem releváns

nem releváns

nem releváns

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

nem releváns

nem releváns

nem releváns

III. Gazdálkodási adatok 

 

Adat

Frissítés

Megörzés

 

1

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

A közzétételt követő 10 évig

2017.07.11.

2

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétételi adatok (létszám bér) 2016 

 

 

Archív:

Közzétételi adatok (létszám bér) 2015

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

2016.06.30.

3

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

nem releváns

nem releváns

nem releváns

4

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyon-értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Ötmillió forintot elérő szerződések

Archív:

Ötmillió forintot elérő szerződések

A közzétételt követő 5 évig

2017.07.11.

5

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

nem releváns

nem releváns

6

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

nem releváns

nem releváns

nem releváns

7

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Legalább 1 évig archívumban tartásával

2016.06.30.

8

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

·         ÉMOP_4.10.0_árubeszerzés_hirdetmény

·         ÉMOP_4.10.0_árubeszerzés_összegzés

·         ÉMOP_4.10.0_építkezés_hirdetmény

·         ÉMOP_4.10.0_építkezés_összegzés

·         ÉMOP_árubeszerzés_szerződésmódosítás

·         Faapríték szállítás_összegzés

·         Fekvőbeteg vizesblokk korszerűsítés_összegzés

·         Gazdasági épület tetőszigetelés_összegzés

·         Gyógyszerbeszerzés_összegzés

·         KEOP4.10.0_1. sz. szerződés módosítás

·         KEOP4.10.0_2. sz. szerződés módosítás

·         KEOP4.10.0_3. sz. szerződés módosítás

·         KEOP4.10.0_4. sz. szerződés módosítás

·         KEOP4.10.0_5. sz. szerződés módosítás

·         KEOP4.10.0_összegzés

·         KEOP5.6.0_hirdetmény

·         KEOP-5.6.0_összegzés

·         Laborvegyszer_hirdetmény

·         Laborvegyszer_összegzés

·         Laborvegyszer_összegzés_2

·         Laborvegyszer_táj. visszavonásról

·         TÁMOP_6.2.2_összegzés

·         TÁMOP_6.2.2_szerződés módosítás

·         Tetőtér beépítés_összegzés

·         TIOP_2.2.6_kivitelezés_összegzés

·         TIOP-2.2.6_eszközbeszerzés_hirdetmény

·         TIOP-2.2.6_eszközbeszerzés_összegzés

További információk

Legalább 1 évig archívumban tartásával

2016.06.30.