I. Szervezeti, személyzeti adatok

 AdatMegtekinthető dokumentumokMegőrzésUtolsó frissítés dátumaFrissítés gyakorisága
1

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Az intézet adatai 

Az előző állapot törlendő

2021-07-17 10:27:44A változásokat követően azonnal
2

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Organogram

Szervezeti és működési szabályzat

Az előző állapot törlendő

2020-08-08 12:03:31A változásokat követően azonnal
3

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Management

Osztályok vezetői

Az előző állapot törlendő

2020-04-23 15:10:00A változásokat követően azonnal
4

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Betegellátás: Beteg előjegyzés – beteg fogadás

  • Nagyházi Szilvia +32 561 000 – 2174
  • Árminiczki Marianna +32 561 000 – 1047

Hétfő-Péntek: 7:30-15:30

Főigazgatói titkárság: Ügyfélkapcsolati vezető

  • Petre Zsuzsanna 

+32 561 000 – 2150, fax:+32 460 404

Email: titkarsag@pkorhaz.hu

Hétfő-Csütörtök: 7:30-15:30

Péntek: 7:30-13:00

Az előző állapot törlendő

2020-08-08 17:46:58A változásokat követően azonnal
5

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
6

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
7

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
8

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

nem releváns

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2021-08-11 13:57:24A változásokat követően azonnal
9

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
10

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
11

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

OKFŐ

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Integrált Jogvédelmi Szolgálat 

 

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2021-02-26 06:14:24A változásokat követően azonnal

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 AdatMegtekinthető dokumentumokMegőrzésUtolsó frissítés dátumaFrissítés gyakorisága
1

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint, a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok

Alapító okirat

Szervezeti és működési szabályzat

Egészségügyi Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Házirend

 

Archív:

Házirend

Alapító okirat

Alapító okirat kiegészítése

Egészségügyi Adatvédelmi Szabályzat

Jogszabályok

Szervezeti és működési szabályzat

Szabálytalanságkezelési szabályzat

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2021-07-17 10:39:27A változásokat követően azonnal
2

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
3

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00Negyedévente
4

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
5

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Térítési díj szabályzat_versio07.pdf

Járóbeteg rendelési idők

Szervezeti és működési szabályzat

 

Archív: 

Térítési díj szabályzat_versio06 20201001.pdf

Térítési díj szabályzat_20200901.pdf

Térítési díj szabályzat

Térítési díj szabályzat

Margit Kórház Pásztó tájékoztatója

Térítési díj szabályzat

Térítési díj szabályzat

Térítési díj szabályzat

 

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2021-08-04 13:33:48A változásokat követően azonnal
6

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok illetve nyilvántartások leíró adatai

Várólista

Fénymásolás díja

Archív:

Várólista leíró adatai

Nyílvántartott betegadatok

Munkaügyi nyílvántartás adatai

Egészségügyi adatvédelmi szabályzat

Tárgyi eszközök nyílvántartott adatai

Fénymásolás díja

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2020-08-09 12:04:43A változásokat követően azonnal
7

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00Negyedévente
8

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
9

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal
10

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

https://pkorhaz.hu

 

 

Legalább 1 évig archívumban tartásával

2020-08-08 12:12:53Folyamatosan
11

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Állásajánlatok

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

2020-08-08 12:14:25Folyamatosan
12

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Külső ellenőrzések nyilvántartása

Archív:

Külső ellenőrzések nyilvántartása 2021. 01. hó

Külső ellenőrzések nyilvántartása 2020 10. hó

Külső ellenőrzések nyilvántartása 2020 08. hó

Külső ellenőrzések nyilvántartása 2020 06. hó

Külső ellenőrzések nyilvántartása 2020 02. hó

 

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2021-07-17 10:50:48A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
13

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Dr. Boczek Tibor, főigazgató (32) 561-001

Juhász-Korbáss Diána

06/32-561-000/1305

integritas@pkorhaz.hu

Közzétételi szabályzat

Az előző állapot törlendő

 

 

2021-07-17 10:44:20Negyedévente
14

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Indikátorok

Archív

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Humán erőforrás statisztikai adatok

Indikátorok

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2021-07-17 10:42:57Negyedévente
15

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatlap NAIH jelentéshez

 

Archív: 

Adatlap NAIH jelentéshez 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje – Közzétételi szabályzat

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

2021-01-13 14:52:34Negyedévente
16

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00Negyedévente
17

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
18

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
19

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00A változásokat követő 15 napon belül
20

a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00A változásokat követő 15 napon belül
21

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00A változásokat követő 15 napon belül
22

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00A változásokat követő 15 napon belül
23

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00A változásokat követő 15 napon belül
24

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint 
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00A változásokat követő 15 napon belül
25

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00A változásokat követő 15 napon belül

III. Gazdálkodási adatok

 AdatMegtekinthető dokumentumokMegőrzésUtolsó frissítés dátumaFrissítés gyakorisága
1

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2006. évi beszámoló

2007. évi beszámoló

2008. évi beszámoló

2009. évi beszámoló

2010. évi beszámoló

2011. évi beszámoló

2012. évi beszámoló

2013. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2015. évi beszámoló

2016. évi beszámoló

2017. évi beszámoló

2018. évi beszámoló

2019. évi beszámoló

 

A közzétételt követő 10 évig

2021-03-31 12:52:25A változásokat követően azonnal
2

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatokat

Archív:

Közzétételi adatok (létszám bér) 2016 

Közzétételi adatok (létszám bér) 2015

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

2020-03-10 20:54:13Negyedévente
3

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

nem releváns

 

 

 

nem releváns

2018-02-02 00:00:00A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
4

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyon-értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Ötmillió forintot elérő szerződések

 

Archív:

Ötmillió forintot elérő szerződések

A közzétételt követő 5 évig

2018-04-13 14:04:49A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
5

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00Negyedévente
6

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

nem releváns

nem releváns

2018-02-02 00:00:00Negyedévente
7

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

KEOP-4.10.0/A/12-2013-1226

KEOP-5.6.0/E/15-2015-0080

TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0064

TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0044

TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0005

TÁMOP-6.1.5/14-2015-0002

TÁMOP-6.2.4/B/14/2-2015-0007

TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0022

TIOP-2.2.8/A-15/1 

KEHOP-5.2.11-16-2016-00100

EFOP-2.2.18-17-2017-00011

EFOP-2.2.19-17-2017-00008

EFOP-1.10.2-17-2017-00008

EFOP-1.8.21-18-2019-0005

Legalább 1 évig archívumban tartásával

2020-07-14 10:36:41Negyedévente
8

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

Részletes információk a 

Közbeszerzési információk oldalon

Legalább 1 évig archívumban tartásával

2018-02-26 00:00:00Negyedévente