I. Szervezeti, személyzeti adatok

 AdatMegtekinthető dokumentumokMegőrzésUtolsó frissítés dátumaFrissítés gyakorisága
1A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiAz intézet adatai Az előző állapot törlendő2021-07-17 10:27:44A változásokat követően azonnal
2A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Organogram

Szervezeti és működési szabályzat

Az előző állapot törlendő2020-12-01 12:03:31A változásokat követően azonnal
3A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Management

Osztályok vezetői

Az előző állapot törlendő2021-10-12 12:10:10A változásokat követően azonnal
4A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Betegellátás: Beteg előjegyzés – beteg fogadás

  • Nagyházi Szilvia +32 561 000 – 2174
  • Árminiczki Marianna +32 561 000 – 1047

Hétfő-Péntek: 7:30-15:30

Főigazgatói titkárság: Ügyfélkapcsolati vezető

  • Petre Zsuzsanna 

+32 561 000 – 2150, fax:+32 460 404

Email: titkarsag@pkorhaz.hu

Hétfő-Csütörtök: 7:30-15:30

Péntek: 7:30-13:00

Az előző állapot törlendő2020-08-08 17:46:58A változásokat követően azonnal
5Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségenem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
6A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatainem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
7A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékenem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
8A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjainem relevánsAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával2021-08-11 13:57:24A változásokat követően azonnal
9A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélyenem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
10A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő nevenem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
11A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

OKFŐ

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Integrált Jogvédelmi Szolgálat 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával2021-02-26 06:14:24A változásokat követően azonnal

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 AdatMegtekinthető dokumentumokMegőrzésUtolsó frissítés dátumaFrissítés gyakorisága
1A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint, a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok

Alapító okirat

Szervezeti és működési szabályzat

Egészségügyi Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Házirend

Archív:

Házirend

Alapító okirat

Alapító okirat kiegészítése

Egészségügyi Adatvédelmi Szabályzat

Jogszabályok

Szervezeti és működési szabályzat

Szabálytalanságkezelési szabályzat

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával2021-12-01 10:39:27A változásokat követően azonnal
2Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelvennem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
3A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00Negyedévente
4Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlnem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
5A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Térítési díj szabályzat_20210906.pdf

Járóbeteg rendelési idők

Szervezeti és működési szabályzat

Archív: 

Járóbeteg rendelési idők

Térítési díj szabályzat_versio07.pdf

Margit Kórház Pásztó tájékoztatója

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával2022-01-12A változásokat követően azonnal
6A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok illetve nyilvántartások leíró adatai

Várólista

Fénymásolás díja

Archív:

Várólista leíró adatai

Nyilvántartott betegadatok

Munkaügyi nyílvántartás adatai

Egészségügyi adatvédelmi szabályzat

Tárgyi eszközök nyílvántartott adatai

Fénymásolás díja

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával2020-10-12 12:14:33A változásokat követően azonnal
7A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékenem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00Negyedévente
8A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzanem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
9A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólnem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal
10A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekhttps://pkorhaz.huLegalább 1 évig archívumban tartásával2020-08-08 12:12:53Folyamatosan
11A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásukÁllásajánlatokAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával.2020-08-08 12:14:25Folyamatosan
12A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Külső ellenőrzések nyilvántartása

Archív:

Külső ellenőrzések nyilvántartása 2021.12. hó

Külső ellenőrzések nyilvántartása 2021. 10. hó

Külső ellenőrzések nyilvántartása 2021. 07. hó

Külső ellenőrzések nyilvántartása 2021. 01. hó

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával2022.01.25A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
13A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Dr. Boczek Tibor, főigazgató

(32) 561-001

Juhász-Korbáss Diána

06/32-561-000/1305

integritas@pkorhaz.hu

Közzétételi szabályzat

Az előző állapot törlendő2021-07-17 10:44:20Negyedévente
14A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Indikátorok

Archív:

Indikátorok

Humán erőforrás statisztikai adatok 2021 év

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával2022.01.25Negyedévente
15A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatlap NAIH jelentéshez

Közérdekű külső szervezetek adatkérése

Archív: 

Adatlap NAIH jelentéshez

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2022.01.25

Negyedévente
16Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félnem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00Negyedévente
17A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételeknem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
18A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listanem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00A változásokat követően azonnal
19A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésévelnem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00A változásokat követő 15 napon belül
20a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változatanem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00A változásokat követő 15 napon belül
21A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesennem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00A változásokat követő 15 napon belül
22A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatásnem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00A változásokat követő 15 napon belül
23A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölésenem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00A változásokat követő 15 napon belül
24A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
nem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00A változásokat követő 15 napon belül
25A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részérenem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00A változásokat követő 15 napon belül

III. Gazdálkodási adatok

 AdatMegtekinthető dokumentumokMegőrzésUtolsó frissítés dátumaFrissítés gyakorisága
1A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2010. évi beszámoló

2011. évi beszámoló

2012. évi beszámoló

2013. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2015. évi beszámoló

2016. évi beszámoló

2017. évi beszámoló

2018. évi beszámoló

2019. évi beszámoló

2020. évi beszámoló

A közzétételt követő 10 évig2021-03-31 12:52:25A változásokat követően azonnal
2A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatokat

Közzétételi adatok (létszám bér) 2020 

Archív:

Közzétételi adatok (létszám bér) 2016 

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával2020-03-10 20:54:13Negyedévente
3A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemondnem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
4Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyon-értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Ötmillió forintot elérő szerződések

Archív:

Ötmillió forintot elérő szerződések

Ötmillió forintot elérő szerződések

A közzétételt követő 5 évig2022-01-05A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
5A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)nem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00Negyedévente
6A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetéseknem relevánsnem releváns2018-02-02 00:00:00Negyedévente
7Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

KEOP-4.10.0/A/12-2013-1226

KEOP-5.6.0/E/15-2015-0080

TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0064

TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0044

TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0005

TÁMOP-6.1.5/14-2015-0002

TÁMOP-6.2.4/B/14/2-2015-0007

TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0022

TIOP-2.2.8/A-15/1 

EFOP-2.2.18-17-2017-00011

EFOP-2.2.19-17-2017-00008

EFOP-1.10.2-17-2017-00008

EFOP-1.8.21-18-2019-0005

Legalább 1 évig archívumban tartásával2020-07-14 10:36:41Negyedévente
8Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Részletes információk a 

Közbeszerzési információk oldalon

Legalább 1 évig archívumban tartásával2018-02-26 00:00:00Negyedévente