I. Szervezeti, személyzeti adatok
AdatMegtekinthető dokumentumokMegőrzésUtolsó frissítés dátumaFrissítés gyakoriságaAdat felelős
1A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiAz intézet adatai Az előző állapot törlendő12/8/2023 10:27A változásokat követően azonnalAdatvédelmi tisztviselő
2A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiOrganogramAz előző állapot törlendő12/8/2023 20:03A változásokat követően azonnalAdatvédelmi tisztviselő
Szervezeti és működési szabályzat
3A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)ManagementAz előző állapot törlendő10/12/2021 12:10A változásokat követően azonnalAdatvédelmi tisztviselő
Osztályok vezetői
4A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rendBetegellátás: Beteg előjegyzés - beteg fogadásAz előző állapot törlendő8/8/2020 17:46A változásokat követően azonnalAdatvédelmi tisztviselő
Nagyházi Szilvia +32 561 000 - 2174
Árminiczki Marianna +32 561 000 – 1047
Hétfő-Péntek: 7:30-15:30
Főigazgatói titkárság: Ügyfélkapcsolati vezető
Petre Zsuzsanna 
+32 561 000 – 2150, fax:+32 460 404
Email: titkarsag@pkorhaz.hu
Hétfő-Csütörtök: 7:30-15:30
Péntek: 7:30-13:00
5Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségenem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00A változásokat követően azonnal
6A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatainem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00A változásokat követően azonnal
7A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékenem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00A változásokat követően azonnal
8A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjainem relevánsAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával8/11/2021 13:57A változásokat követően azonnal
9A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélyenem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00A változásokat követően azonnal
10A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő nevenem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00A változásokat követően azonnal
11A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiOKFŐAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával2/26/2021 6:14A változásokat követően azonnalAdatvédelmi tisztviselő
NNGYK
Integrált Jogvédelmi Szolgálat 
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
AdatMegtekinthető dokumentumokMegőrzésUtolsó frissítés dátumaFrissítés gyakoriságaAdat felelős
1A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint, a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeJogszabályokAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával12/1/2023 10:39A változásokat követően azonnalAdatvédelmi tisztviselő
Alapító okirat
Szervezeti és működési szabályzat
Egészségügyi Adatvédelmi Szabályzat
Adatvédelmi szabályzat
Házirend
Archív:
Alapító okirat
Házirend
Alapító okirat
Alapító okirat kiegészítése
Adatvédelmi szabályzat
Egészségügyi Adatvédelmi Szabályzat v2
Egészségügyi Adatvédelmi Szabályzat v3
Jogszabályok
Szervezeti és működési szabályzat
Szabálytalanságkezelési szabályzat
2Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelvennem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00A változásokat követően azonnal
3A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00Negyedévente
4Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlnem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00A változásokat követően azonnal
5A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekTérítési díj szabályzat.pdfAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával12/2/2023 17:01A változásokat követően azonnalRendelőintézet vezető asszisztens
Gazdasági vezető
Járóbeteg rendelési időkAdatvédelmi tisztviselő
Szervezeti és működési szabályzat
Archív: 
Térítési díj szabályzat_20210906.pdf
Margit Kórház Pásztó tájékoztatója
Szervezeti és Működési Szabályzat
6A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségeiKözfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok illetve nyilvántartások leíró adataiAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával12/3/2023 20:14A változásokat követően azonnal Informatikai osztályvezető helyettes
Gazdasági osztályvezető helyettes
VárólistaAdatvédelmi tisztviselő
Fénymásolás díja
Archív:
Várólista leíró adatai
Nyilvántartott betegadatok
Munkaügyi nyílvántartás adatai
Tárgyi eszközök nyílvántartott adatai
Fénymásolás díja
7A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékenem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00Negyedévente
8A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzanem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00A változásokat követően azonnal
9A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólnem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal
10A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekhttps://pkorhaz.huLegalább 1 évig archívumban tartásával8/8/2020 12:12Folyamatosan
11A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásukÁllásajánlatokAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával.5/8/2023 12:14Folyamatosan Humánpolitikai osztályvezető helyettes 
12A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiKülső ellenőrzések nyilvántartársa 2023Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával12/6/2023 20:40A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanulAdatvédelmi tisztviselő
Archív:
Külső ellenőrzések nyilvántartása 2022
Külső ellenőrzések nyilvántartása 2021.12. hó
Külső ellenőrzések nyilvántartása 2021. 10. hó
Külső ellenőrzések nyilvántartása 2021. 07. hó
Külső ellenőrzések nyilvántartása 2021. 01. hó
13A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveDr. Boczek Tibor, főigazgatóAz előző állapot törlendő12/2/2023 20:44NegyedéventeAdatvédelmi tisztviselő
(32) 561-001
Pintérné Telek Hajnalka
06/32-561-000/1305
integritas@pkorhaz.hu
Közzétételi szabályzat
14A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukIndikátorok 2023Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával12/2/2023 20:47NegyedéventeHumánpolitikai osztályvezető helyettes 
Archív:
Indikátorok 2022
Indikátorok 2021
Humán erőforrás statisztikai adatok 2021 év
15A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiAdatlap NAIH jelentéshez 2023 évAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával1/17/2024 10:33NegyedéventeAdatvédelmi tisztviselő
Közérdekű külső szervezetek adatkérése
Archív: 
Közérdekű külső szervezetek adatkérése
Adatlap NAIH jelentéshez 2022 év
16Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félnem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00Negyedévente
17A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételeknem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00A változásokat követően azonnal
18A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listanem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00A változásokat követően azonnal
19A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésévelnem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00A változásokat követő 15 napon belül
20a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változatanem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00A változásokat követő 15 napon belül
21A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesennem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00A változásokat követő 15 napon belül
22A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatásnem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00A változásokat követő 15 napon belül
23A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölésenem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00A változásokat követő 15 napon belül
24A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerintnem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00A változásokat követő 15 napon belül
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
25A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részérenem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00A változásokat követő 15 napon belül
III. Gazdálkodási adatok
AdatMegtekinthető dokumentumokMegőrzésUtolsó frissítés dátumaFrissítés gyakorisága
1A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolójaA közzétételt követő 10 évig12/4/2023 12:52A változásokat követően azonnalGazdasági osztály vezető
2011. évi beszámoló
2012. évi beszámoló
2013. évi beszámoló
2014. évi beszámoló
2015. évi beszámoló
2016. évi beszámoló
2017. évi beszámoló
2018. évi beszámoló
2019. évi beszámoló
2020. évi beszámoló
2021. évi beszámoló
2022. évi beszámoló
2A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveMunkaügyi adatok 2023A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával12/5/2023 20:54Negyedévente Humánpolitikai osztályvezető helyettes
Munkaügyi adatok 2022
Archív:
Közzétételi adatok (létszám bér) 2020 
Közzétételi adatok (létszám bér) 2016 
3A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemondnem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
4Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyon-értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítanihttps://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adatA közzétételt követő 5 évig5/15/2023 15:20A döntés meghozatalát követő hatvanadik napigGazdasági vezető
Archív:
Ötmillió forintot elérő szerződések
Ötmillió forintot elérő szerződések
Ötmillió forintot elérő szerződések
5A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)nem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00Negyedévente
6A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetéseknem relevánsnem releváns2/2/2018 0:00Negyedévente
7Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001Legalább 1 évig archívumban tartásával7/14/2020 10:36Negyedévente Titkárság
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1226
KEOP-5.6.0/E/15-2015-0080
TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0064
TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0044
TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001
TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0005
TÁMOP-6.1.5/14-2015-0002
TÁMOP-6.2.4/B/14/2-2015-0007
TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0022
TIOP-2.2.8/A-15/1 
EFOP-2.2.18-17-2017-00011
EFOP-2.2.19-17-2017-00008
EFOP-1.10.2-17-2017-00008
EFOP-1.8.21-18-2019-0005
8Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)Részletes információk a Legalább 1 évig archívumban tartásával12/8/2023 10:00NegyedéventeGazdasági vezető
Közbeszerzési információk oldalon