TIOP-2.2.8/A-15/1-2016-0004

Pályázat címe: Infrastrukturális fejlesztések a pásztói Margit Kórházban

Jelen projekt célja a pásztói Margit Kórházban 2010.03.22-2015.12.31 közötti támogatási időszakban megvalósult olyan eszköz-, mobília és infrastrukturális beruházások támogatása, melyek hozzájárultak a szakmai szolgáltatások és a technikai feltételek elérhetőségéhez, a biztonságos betegellátás feltételeihez. A fejlesztések hozzájárultak a betegbarát és gazdaságilag hatékony intézményi működéshez, amelyek így teljes mértékben illeszkednek a TIOP 2. prioritási tengelye céljaihoz.

A pályázó Magit Kórház Pásztó rövid bemutatása

A Margit kórház több, mint 100 éve biztosítja az egészségügyi ellátást Pásztó, illetve a térség lakossága számára. A Kórház új épülete 2000-ben került átadásra, mely magába foglalta a 125 ágyas mátrix rendszerben működő 4 aktív osztályt. 2004-ben a régi kórházi épület teljes felújításon esett át. A XXI. század betegellátásának megfelelő infrastrukturális és műszaki tartalom elvárásainak való megfeleléssel valósult meg az új járóbeteg ellátó egység. A 2007-ben valamint 2012-ben szakmapolitikai döntések alapján történt struktúra átalakítás következtében az intézmény struktúrája jelentősen átalakult. Megszűntek az aktív fekvőbeteg ellátó osztályok. 2014. július 01-től a szakmai minimumrendeletnek megfelelve 80 ágyas Krónikus belgyógyászati osztály, 60 ágyas I. Mozgásszervi rehabilitációs osztály és 35 ágyas II. Mozgásszervi rehabilitációs osztály működik az intézményben. A fekvőbeteg struktúrát széles profilú járóbeteg szakellátás, nappali ellátás, 5 szakterületen egynapos sebészeti ellátás és otthoni szakápolási szolgálat egészíti ki, kialakítva ezáltal egy hatékony kisvárosi kórház struktúráját. A kórház jelenleg már csak egy telephelyen működik. A TIOP-2.2.6-12/1B konstrukció segítségével a Kórház is elvégezte a fekvőbeteg ellátás struktúraváltás keretében történő fejlesztését az elmúlt években. 

2009-ben a Margit Kórház Pásztó elnyerte az Év Kórháza címet, mely nemcsak a szakma, hanem az ellátottak elismerését is igazolja.

Az intézmény az elmúlt években önerőből és támogatás igénybe vételével is folyamatos intézményi fejlesztéseket valósított meg annak érdekében, hogy a térségben betöltött szerepét, az ellátási színvonalat és biztonságot, a szakmai kihívásoknak való megfelelést biztosítsa. A Kórház fejlesztései a környezeti fenntarthatóság, az erőforrás koncentráció által megteremtett gazdaságos működtetés és a lakosság-közeli és racionális betegellátás megvalósítására irányulnak. A fejlesztések megvalósítása a Kórház fejlesztési stratégiájára alapozva történik, amely a fenti célokkal összhangban az intézmény mindenkori anyagi és támogatási lehetőségeihez igazodva határozza meg az egyes évekre vonatkozóan tervezett kisebb és nagyobb beruházásokat. 

A Kórház a támogatással megvalósuló fejlesztések tervezését és a megvalósítás koordinálását egy évek óta együtt dolgozó, a hatékony és eredményes projektmegvalósításban jártas szakmai stábbal végzi, amelynek tagjai az intézmény adott területen jártas munkatársai.

A megvalósult fejlesztések nagymértékben hozzájárultak a pásztói Margit Kórház infrastrukturális feltételeinek javításához, az ellátás szakmai színvonalának növeléséhez, a jó minőségű és hatékony egészségügyi szolgáltatások eléréséhez, illetve az eszközállomány folyamatos megújításához.

A projekt bemutatása

A Margit Kórház a magas szintű betegellátáshoz és a gazdaságos működéshez szükséges megfelelő infrastruktúrával, orvosi műszerekkel és berendezésekkel felszerelt intézmény, azonban a lezárt projekteken kívül az évek alatt folyamatosan megvalósított kisebb volumenű fejlesztések és eszközbeszerzések – amelyek pályázati forrásból nem kerültek finanszírozásra, azonban a célok teljesüléséhez hozzájárultak – szerepe is nagyon jelentős volt.

A fentieknek megfelelően az elmúlt években megvalósított fejlesztések az alábbi részprojekt keretében kerültek megvalósításra:

1. Intézményi gyógyszertár „gazdasági épület” tetőszigetelése;

2. Beteg élelmezéshez kapcsolódó infrastruktúra- és eszközfejlesztés (étterem felújítása, eszközök, berendezések beszerzése);

3. Fekvőbeteg ellátás fejlesztése (belső felújítási munkák, orvosi eszközök mobíliák, szoftver);

4. Járóbeteg ellátásához kapcsolódó infrastrukturális és eszközfejlesztések (hardver, belső felújítás, eszközök fejlesztése);

5. Gazdaságos működés biztosításához kapcsolódó fejlesztés (hőközpont felújítása).

6. Biztonságos betegellátás infrastrukturális feltételeinek megteremtése (kapu, lift felújítás).

A biztonságos betegellátás feltételeinek megteremtése érdekében olyan fejlesztések valósultak meg, melyek a mindennapi működés alapjait teremtik meg. A fent bemutatott építési-felújítási munkák, az orvosi eszközök és mobíliák beszerzése hozzájárultak a lakosság-közeli, betegbarát ellátások biztosításához. Emellett a részprojektek által javult a betegállátás és az intézményi szolgáltatások színvonala, illetve a Kórház működtetésének hatékonysága. A fentiek alapján igazolható, hogy a tevékenységek mindegyike illeszkedik a TIOP 2. prioritásához.

Az egészségügyi szakellátás minősége és hatékonysága egyaránt javult a megvalósult fejlesztésekkel, csökkent a várakozási idő, javult az ápolás szakmai minősége, továbbá a betegbarát feltételek megteremtése is megvalósult.

A projekt céljai

Az elmúlt években megvalósult fejlesztések célja, hogy az intézmény infrastrukturális és gazdaságos működtetésének feltételei javuljanak, az ellátás szakmai színvonala növekedjen, a szolgáltatások elérhetősége és minősége kiegyenlített legyen. A fekvő- és járóbeteg szakellátás korszerűsítésével cél, hogy a betegek egészségügyi állapota által indokolt és méltányos egészségügyi szolgáltatásokat biztosítson a kórház, növekedjen a betegek elégedettsége, illetve hogy a betegellátás szervezettsége javuljon.

A Margit Kórház elsődleges célja, hogy biztonságos, megfelelő minőségű és színvonalú, betegbarát intézményt működtessen, mely megfelel a kor magas szintű technikai elvárásainak is. A korszerű eszközök, technológiák és infrastruktúrák hozzájárulnak, ahhoz, hogy a kórház meghatározó szerepet töltsön be a térségben, illetve a szolgáltatások elérhetősége javuljon.

A megvalósult fejlesztések rövid távú célja az volt, hogy a betegek biztonsági érzete növekedjen, a várakozási idő rövidüljön, javuljon az ápolás szakmai minősége, amelyek mind a betegbarát ellátás alapfeltételei. Továbbá rövid távú cél volt az is, hogy az intézmény működtetése hatékonyabbá és gazdaságosabbá váljon.

A Margit Kórház hosszú távú célja, hogy a térségben élők egészségi állapotának javulásához hozzájáruljon, a járó- és fekvőbeteg ellátás térségi elérhetősége növekedjen, illetve a társadalmi esélykülönbségek kiegyenlítettek legyenek. A fejlesztés fokozza a kórház munkaerő megtartó képességét is, mely államilag is elismert célként fogalmazódik meg, továbbá a fenntartás során keletkező költségek mérséklődését a hosszú távú fenntartás érdekében.

Összességében a kórház célja, hogy modern, kimagasló és hatékony egészségügyi szolgáltatást nyújtson, továbbá az intézmény szolgáltatásai elérhetőek legyenek a térségben élő lakosok számára, mellyel hozzájárul az életszínvonal növeléséhez.

Kapcsolódó dokumentumok: